reklama Místo pro Vaši reklamu
AKCE Vyber si reklamní banner pro svoji firmu úplně zadarmo

Vyhledávání

 

/


 

* Tato položka je povinná

 
Plzeňský kraj Jihočeský kraj Praha Karlovarský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
Mapa krajů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky užívání služby na stránkách hledam-pravnika.eu (dále jen služba) mezi provozovatelem, kterým je Easy24, s.r.o., Velkomoravská 77, 69501 Hodonín, IČ: 29370582, DIČ: CZ29370582 (dále jen Provozovatel)
a
registrovaným uživatelem, kterým může po uhrazení provozního poplatku být jakákoliv fyzická a právnická osoba, mající trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR a také jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která zadává poptávku zdarma (dále jen Uživatel).

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele i Uživatele při každé nové registraci a při každém přihlášení Uživatele k užívání služby a při každém zadání poptávky zdarma.
  2. Uživatel svým každým přihlášením k službě a/nebo odesláním poptávky zdarma potvrzuje, že se předem seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek, s tímto zněním souhlasí a rozumí mu a že se jím bude bezvýhradně řídit.
  3. Aktuální znění podmínek nabývá platnost okamžikem jejich zveřejnění na stránkách hledam-pravnika.eu
 2. Práva a povinnosti provozovatele
  1. Provozovatel je vlastníkem služby na stránkách hledam-pravnika.eu .
  2. Služba je autorským dílem ve smyslu zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel drží veškerá autorská a majetková práva vztahující se na uvedenou službu.
  3. Provozovatel neodpovídá za pravdivost registračních údajů zadaných Uživatelem, za správnost a pravdivost údajů z poptávkového formuláře ani za škody tímto způsobené.
  4. Provozovatel má právo zamezit nebo omezit používání služby tomu Uživateli, který bude porušovat tyto Obchodní podmínky, který bude používáním služby porušovat platné právní předpisy, včetně porušování práv autorských a jiných práv vázaných na duševní vlastnictví jiného předmětu. Provozovatel má také právo nezveřejnit a nerozeslat takovou poptávku, která je v rozporu zejména s body 3.2. a 3.4. Obchodních podmínek.
  5. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a jeho zákazníkem a nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu z takového vztahu vyplývající.
  6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušování autorských nebo jiných práv Uživatelem.
  7. Provozovatel má právo provádět změny v nastavení služby v takovém rozsahu, aby nebylo omezeno její plné používání a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel neručí za bezchybnou funkčnost služby, bezchybný provoz serveru a ani za škody tímto způsobené Uživateli nebo jeho zákazníkovi, včetně ztráty dat.
  8. Provozovatel neodpovídá za škody, které Uživateli vzniknou nabouráním třetí osoby do jeho účtu.
  9. Provozovatel má právo Obchodní podmínky vhodně aktualizovat a měnit a zajistit jejich dostupnost tak, aby se s nimi mohl každý Uživatel před novou registrací a před přihlášením k užívání seznámit.
  10. V případě oznámení závady ze strany Uživatele dle bodu 3.14. má Provozovatel povinnost tuto závadu neprodleně odstranit a zajistit plynulý a plný provoz bez zbytečných odkladů.
  11. V případě neaktivování nově zaregistrovaného uživatelského účtu ve lhůtě 7 kalendářních dní, bude tento bez náhrady ze strany Provozovatele smazán včetně všech údajů při registraci použitých.
  12. Je zakázáno zadávat v rámci nastavení uživatelského profilu nepovolené kontaktní údaje do neodpovídajících položek, (např. telefonní číslo a email jako název firmy a podobně). V případě zjištění má Provozovatel právo tyto údaje smazat. V případě opakování toho porušení má Provozovatel právo takového Uživatele zablokovat.
 3. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel se před registrací a před přihlášením k užívání služby seznámil s platným zněním Obchodních podmínek, těmto podmínkám rozumí a bezvýhradně s nimi souhlasí. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká u zápisu FREE aktivací uživatelského účtu, u ostatních zápisů úhradou ceny za poskytované služby dle ceníku, který je nedílnou součástí registračního formuláře na stránkách hledam-pravnika.eu
  2. Způsob užívání služby nesmí být za strany Uživatele v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy, nesmí porušovat etické a morální zákony v ČR zejména porušovat autorský zákon, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat zájmy třetích osob a nesmí porušovat a být v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele.
  3. Uživatel dává souhlas se zpracováním svých registračních/fakturačních údajů Provozovatelem.
  4. Uživatel se zavazuje nepoužívat službu k šíření rasové, národnostní, náboženské či jiné nesnášenlivosti ani toto neumožní žádné třetí osobě. Taktéž se zavazuje nepoužívat v rámci služby vulgární, hanlivé a urážlivé slova a zavazuje se nepodávat žádné informace o třetích osobách.
  5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a další citlivé informace sdělené mu ze strany Provozovatele a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami.
  6. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Uživatel oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů měnit dle svého uvážení.
  7. Uživatel se zavazuje nepoužívat kterékoliv části služby komerčně nebo způsobem, který může poškodit Provozovatele, ostatní uživatele nebo jejich zákazníky.
  8. Uživatel se taktéž zavazuje nepoužívat takový software nebo postupy přístupu, které by vedly k narušení chodu nebo funkčnosti služby.
  9. Uživatel nemá oprávnění získávat a používat přístupové údaje ostatních Uživatelů a taktéž nemá právo je postupovat třetím osobám. Za případné škody takto vzniklé nese plnou odpovědnost.
  10. Uživatel má povinnost užívat službu takovým způsobem a v takovém rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele.
  11. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé jeho nepovoleným zásahem do služby.
  12. Po skončení platnosti vybraného Uživatelova zápisu přestává být tento veřejně dohledatelný a viditelný. Uživatel má právo nepokračovat ve využívání služby.
  13. Uživatel má také právo, v případě zájmu, pokračovat ve využívání služby a může si vybrat libovolný typ zápisu s ohledem na bod 4.6. těchto Obchodních podmínek.
  14. V případě zjištění nefunkčnosti některé části služby má Uživatel možnost toto oznámit prostřednictvím kontaktního formuláře s podrobným popisem umístění a projevu závady.
 4. Platby
  1. Zadávání poptávek ze strany Uživatele je zdarma a nezávazně.
  2. Uživatel si může vybrat typ zápisu dle vlastního uvážení s ohledem na bod 4.6. těchto Obchodních podmínek.
  3. Za registraci do služby se neplatí žádný poplatek, proces registrace je zdarma.
  4. Pokud si Uživatel vybere zápis FREE, neplatí Provozovateli žádnou platbu a to po celou dobu trvání platnosti tohoto zápisu.
  5. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je sám zodpovědný za včasné provedení platby Provozovateli, a to ve správné výši, pod správným variabilním symbolem a na správný bankovní účet.
  6. Plynulé pokračování využívání služby ze zápisu FREE je možné pouze objednáním libovolného placeného zápisu.  
  7. Uživatel má právo kdykoliv požádat o změnu zápisu a to výhradně směrem od nižšího k vyššímu. Zbytek ceny z nižšího zápisu se mu odečte od ceny ze zápisu vyššího.
  8. Pokud Uživatel neuhradí zálohovou fakturu na vyšší zápis včas dle bodu 4.10., bude tato stornována, zápis zvýšen nebude.
  9. Jakýkoli poplatek, související s uskutečněním platby musí být uhrazen na straně Uživatele, nikoli Provozovatele. Jedná se především např. o bankovní poplatek za odchozí platbu nebo mezinárodní platbu.
  10. Platba je považována za uhrazenou, pokud je v termínu splatnosti připsána na správný bankovní účet Provozovatele, pod správným variabilním symbolem a ve správné výši (po odečtení všech bankovních poplatků). V případech, kdy platba tyto podmínky nesplňuje, si Provozovatel vyhrazuje právo nezahájit poskytování služby, eventuálně omezit, pozastavit či ukončit její poskytování.
  11. Pokud Uživatel neuhradí platbu po termínu splatnosti ani přes opakované výzvy, je Provozovatel oprávněn omezit, pozastavit či ukončit službu poskytovanou Uživateli a to i bez předchozího upozornění.
  12. Po připsání platby Uživatele na účet Provozovatele uskutečněné na základě výzvy k platbě (zálohové faktury), vystaví Provozovatel na platbu řádný daňový doklad, který bude k dispozici v profilu Uživatele.
  13. K cenám se účtuje DPH dle platných právních předpisů. V souladu s těmito předpisy se na daňových dokladech uvádí datum uskutečnění zdanitelného plnění.
  14. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu bude objednaná služba zprovozněna až po uhrazení platby za tuto službu. Pokud platba za objednanou službu nebude na účet Provozovatele připsána řádně a včas dle bodu 4.10, bude celá objednaná služba stornována.
  15. Provozovatel vrací do 30 (třiceti) dnů závazky ve výši snížené o bankovní poplatky vzniklé nesprávnou nebo několikanásobnou úhradou ze strany Uživatele, pokud částka k vrácení přesahuje 200,- (dvě stě) Kč. Částka nedosahující výše 200,- (dvě stě) Kč bude použita na pokrytí nákladů na administrativu spojenou s nesprávně provedenou platbou.
  16. Uživatel souhlasí s tím, že dostatečným doručením daňového dokladu je jeho zaslání na kontaktní adresu elektronické pošty Uživatele a/nebo jeho zpřístupnění v Uživatelově profilu, v elektronickém formátu (například PDF). Dnem doručení je v takovém případě den umístění daňového dokladu v  tomto Uživatelově profilu.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s užitím služby se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití služby realizováno.
  2. Vztah založený dle těchto Všeobecných obchodních podmínek zaniká uplynutím času, na který byla služba Uživatelem objednána dle bodu 3.1..
  3. V případě, že změna v Obchodních podmínkách bude pro již zaregistrovaného Uživatele znamenat výrazné zhoršení podmínek užívání služby, má Uživatel právo a možnost odmítnout jakoukoliv takovou změnu v těchto Obchodních podmínkách a to tím, že ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní od zveřejnění aktuálního znění pošle oznámení prostřednictvím kontaktního formuláře, ve které uvede své kompletní fakturační údaje a do předmětu zprávy uvede text „Odmítnutí Obchodních podmínek pro Uživatele“. Provozovatel vyřídí tuto žádost Uživatele tím, že do 30 (třiceti) dnů od obdržení emailu ukončí závazný vztah dle těchto Všeobecných podmínek. V takovém případě se Provozovatel zavazuje vrátit Uživateli poměrnou část jím zaplacené ceny služby za období do doby, kdy by tento vztah zanikl dle článku 5.2. těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  4. Nebude-li se zaregistrovaný Uživatel řídit bodem číslo 5.3 při odmítnutí těchto podmínek, má se za to, že s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí dle bodu 1.2.
  5. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným právním řádem České republiky.
  6. Všechny spory vyplývající ze vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo, všechny spory z tohoto vztahu a v souvislosti s ním budou řešeny věcně a místně příslušným soudem Provozovatele.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 30.3.2015


reklama
Místo pro Vaši reklamu